| | |

Succes in kaart brengen: een inleiding tot het navigeren door waarde, impact, gebruikersverhalen en disfuncties”

We kennen allemaal ‘mindmapping’, maar hier zijn 4 mappingtechnieken die extreem krachtig kunnen zijn.

Waarde in kaart brengen

Wat is waardemapping?

Value Mapping richt zich op het identificeren en visualiseren van de waarde die aan klanten wordt geleverd gedurende de levenscyclus van het product of de dienst. Het gaat om het begrijpen van de behoeften van de klant, de voordelen van het product of de dienst bij het voldoen aan die behoeften, en de kwalitatieve en kwantitatieve waarde die klanten aan deze voordelen toekennen. Deze analyse geeft inzicht in de ervaring, verwachtingen en de waargenomen waarde van het product of de dienst van de klant.

Hoe u aan de slag kunt gaan met waardemapping

 • Identificeer uw klanten: Begrijp wie uw klanten zijn. Segmenteer uw klanten in groepen op basis van hun kenmerken en behoeften, zodat u uw waardepropositie kunt afstemmen op elk segment.
 • Definieer waarde-elementen: Identificeer de elementen die waarde vormen voor uw klanten. Deze kunnen productkenmerken, klantenservice, prijs, gemak, enz. omvatten. Houd rekening met zowel materiële als immateriële aspecten van waarde.
 • Voer klantonderzoek uit: Verzamel gegevens over klantvoorkeuren, percepties en ervaringen met uw product of dienst. Gebruik enquêtes, interviews en feedback om te begrijpen wat klanten het meest en het minst waarderen.
 • Analyseer concurrenten: Evalueer hoe concurrenten hun aanbod positioneren en welke waardeproposities zij benadrukken. Identificeer hiaten in de markt en gebieden waar uw product of dienst superieure waarde kan bieden.
 • Creëer de Waardekaart: Plaats de geïdentificeerde waarde-elementen tegen twee assen: de ene vertegenwoordigt het niveau van belang voor de klant, en de andere het prestatieniveau (hoe goed uw product/dienst en die van uw concurrenten op deze elementen presteren). Deze visuele weergave helpt bij het identificeren van sterke en zwakke punten en mogelijkheden voor differentiatie.
 • Strategieën ontwikkelen: gebruik inzichten uit de Waardekaart om strategieën te formuleren die de waardepropositie van uw aanbod verbeteren. Concentreer u op het verbeteren van de prestaties op gebieden die van groot belang zijn voor klanten en het onderscheiden van uw product of dienst van de concurrentie.
 • Implementeren en monitoren: Implementeer strategieën die zijn ontworpen om de waarde te vergroten, en volg voortdurend de feedback van klanten en markttrends om uw aanbod en waardepropositie indien nodig aan te passen.

Als u begint met Value Mapping, betekent dit dat u zich ertoe verbindt uw klanten diepgaand te begrijpen en uw aanbod voortdurend aan te passen om aan hun verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen. Het is een dynamisch proces dat innovatie en klantgerichtheid stimuleert bij het ontwikkelen en verfijnen van uw product- of dienstenaanbod.

In kaart brengen van gebruikersverhalen

Wat is User Story Mapping?

Het concept werd gepopulariseerd door Jeff Patton en richt zich op het creëren van een gedeeld begrip onder de teamleden over wat ze bouwen en waarom. Het benadrukt de behoeften en ervaringen van de gebruiker bij elke stap van het productontwikkelingsproces. De kaart rangschikt gebruikersverhalen langs twee dimensies:

 • Horizontaal, om de volgorde van gebruikerstaken of -activiteiten weer te geven tijdens de interactie met het product.
 • Verticaal, om de taken te prioriteren op basis van hun waarde voor de gebruiker en de productdoelstellingen.

Hoe u aan de slag kunt gaan met het in kaart brengen van gebruikersverhalen

 • Definieer persona’s en doelen: begin met het identificeren van uw gebruikerspersona’s: fictieve personages die de gebruikers van uw product vertegenwoordigen. Definieer voor elke persona hun doelen of wat ze hopen te bereiken met uw product.
 • Geef een overzicht van de gebruikersreis: breng de stappen of activiteiten in kaart die de gebruiker doorloopt om zijn doelen te bereiken met uw product. Dit vormt de ruggengraat van uw kaart en is horizontaal ingedeeld.
 • Identificeer gebruikersverhalen: brainstorm voor elke stap in het traject over de taken die de gebruiker moet uitvoeren. Deze taken worden omgezet in gebruikersverhalen, die het eenvoudige sjabloon volgen: “Als [persona] wil ik [nodig hebben] zodat [voordeel].”
 • Organiseren en prioriteren: Rangschik de gebruikersverhalen verticaal onder elke stap van het traject op basis van hun prioriteit. Verhalen met een hogere prioriteit worden bovenaan geplaatst, wat aangeeft dat ze cruciaal zijn voor het minimaal levensvatbare product (MVP).
 • Verfijn en herhaal: Gebruik de kaart voor discussie tussen belanghebbenden om hiaten, overlappingen of onnodige kenmerken te identificeren. Verfijn de kaart naarmate u meer inzichten krijgt en herhaal deze naarmate het project zich ontwikkelt.
 • Plan releases: gebruik de kaart om logische groepen gebruikersverhalen te identificeren die samen kunnen worden ontwikkeld en uitgebracht. Dit helpt bij het plannen van uw ontwikkelingssprints en productreleasestrategie.

User Story Mapping is een dynamisch proces dat voortdurende verfijning en updates vereist naarmate het project vordert. Het bevordert de samenwerking tussen multifunctionele teams en houdt de focus op het leveren van waarde aan de gebruiker gedurende de gehele levenscyclus van de productontwikkeling. Beginnen met een basiskaart en deze in de loop van de tijd ontwikkelen, kan de planning en uitvoering van uw project aanzienlijk verbeteren.

Impact in kaart brengen

Wat is Impact Mapping?

Impact Mapping begint met een duidelijk doel, brengt vervolgens de actoren in kaart (die het doel kunnen beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed), de impact (hoe het gedrag van deze actoren moet veranderen om het doel te bereiken) en ten slotte de resultaten (wat kan worden gedaan om de verandering te stimuleren). Deze techniek helpt teams bij het prioriteren van kenmerken, acties of projecten op basis van hun potentiële impact op het bereiken van strategische doelstellingen, in plaats van op basis van technische behoeften, waargenomen vereisten of veronderstelde oplossingen.

Hoe u aan de slag kunt gaan met Impact Mapping

 • Definieer uw doel: Begin met een duidelijke, meetbare bedrijfsdoelstelling. Dit doel moet specifiek genoeg zijn zodat u kunt bepalen of het al dan niet is bereikt, maar breed genoeg om creatieve oplossingen mogelijk te maken.
 • Identificeer actoren: Bepaal wie het doel kan beïnvloeden of erdoor wordt beïnvloed. Actoren kunnen gebruikers, klanten, belanghebbenden of welke groep dan ook zijn wiens gedrag moet veranderen om het doel te bereiken.
 • Breng de impact in kaart: Identificeer voor elke actor de veranderingen in gedrag of uitkomsten die zouden bijdragen aan het bereiken van het doel. Deze effecten moeten acties of effecten zijn die u wilt aanmoedigen of ontmoedigen.
 • Definieer resultaten: brainstorm ten slotte over de resultaten, functies, acties of initiatieven die de gewenste impact kunnen creëren. Dit zijn de projecten of taken die uw team zal uitvoeren.
 • Prioriteren: Gebruik de impactkaart om resultaten te prioriteren op basis van hun potentiële bijdrage aan het doel. Dit helpt ervoor te zorgen dat de inspanningen gericht zijn op activiteiten met de hoogste verwachte impact.
 • Collaboratieve workshops: Impact Mapping kan vaak het beste worden gedaan in samenwerkingsworkshops met belanghebbenden uit verschillende delen van het bedrijf. Dit zorgt voor een diverse reeks perspectieven en bevordert de buy-in vanuit verschillende delen van de organisatie.
 • Evalueren en aanpassen: Controleer regelmatig de impactkaart om de voortgang richting het doel te beoordelen, en pas uw strategieën indien nodig aan op basis van wat wel of niet werkt. Deze iteratieve aanpak zorgt voor flexibiliteit en reactievermogen op veranderingen.

Aan de slag gaan met Impact Mapping betekent een verschuiving van outputgerichte planning naar resultaatgerichte planning. Door activiteiten duidelijk te koppelen aan de beoogde impact en de algemene bedrijfsdoelstellingen, kunnen teams beter geïnformeerde beslissingen nemen, verspilde inspanningen verminderen en de kans op het behalen van zinvolle resultaten vergroten.

Disfunctie in kaart brengen

Wat is disfunctioneren in kaart brengen?

Dysfunction Mapping maakt gebruik van de collectieve intelligentie van veel Agile-frameworks en -tools, en biedt u een gestructureerd, collaboratief hulpmiddel dat u kunt gebruiken om problemen te vinden, te thematiseren en op te lossen. Dit voorkomt niet alleen de noodzaak van ‘brandbestrijding’, maar het geeft u ook meetbare, aantoonbare coachingresultaten die u kunt herhalen terwijl u uw organisatie blijft ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Michael Lloyd die workshops en trainingen geeft.

Hoe aan de slag te gaan met het in kaart brengen van disfuncties?

 • Stap 1: Gegevens observeren en verzamelen — Begin door in gesprek te gaan met teamleden en belanghebbenden en werkstromen te observeren om een ​​uitgebreide lijst samen te stellen van potentiële problemen en disfuncties.
 • Stap 2: Thema’s en verbanden identificeren — Organiseer de verzamelde problemen in thema’s en verdeel ze in symptomen (specifieke negatieve uitkomsten) en disfuncties (hiaten in Scrum/Agile-praktijken).
 • Stap 3: Het doel begrijpen – Verdiep u voor elke disfunctie in het doel achter de aanbevolen werkwijzen om een ​​basis te leggen voor uitvoerbare oplossingen.
 • Stap 4: Oplossingshypotheses formuleren – Stel oplossingen voor op basis van inzicht in de doelstellingen van het probleem, waarbij u een hypothesegestuurde aanpak gebruikt om disfuncties aan te pakken.
 • Impact meten – Bepaal maatstaven voor succes op basis van de verwachte vermindering of eliminatie van symptomen, en zorg ervoor dat oplossingen empirisch worden gevalideerd.
 • Het proces culmineert in het creëren van een coachingachterstand, waarbij prioriteit wordt gegeven aan acties die de meest impactvolle disfuncties en symptomen aanpakken. Het artikel benadrukt de empirische aard van deze aanpak en pleit voor voortdurend leren, aanpassen en experimenteren in plaats van het vasthouden aan rigide plannen. Het uiteindelijke doel is om een ​​gestructureerd, maar toch flexibel raamwerk te bieden voor Agile coaches en Scrum masters om betekenisvolle, waarneembare veranderingen binnen hun teams en organisaties tot stand te brengen.

Similar Posts